dr. Gáthy Vera, lektor:

Aranyköpések

Milton Friedman: Free to Choose c. könyvének fordítója vetette papírra az alábbi gyöngyszemeket.

(Az angol kiadás: A Harvest/HBJ Book, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers San Diego New York London. 1990.)

Néhány általános megjegyzés

  1. Fordító a gépíró által készített szöveget nem olvasta el, így káprázatos hibákkal "gazdagodott" a kézirat.
  2. Fordító minden angol passzív szerkezetet magyarra is passzív szerkezettel fordít.
  3. Fordító minden angol present perfect szerkezetet magyarul múlt idõben ad meg.
  4. Fordító az általa nem ismert szavakat a szótárból kikeresve azok elsõ elõfordulásában használja, többnyire ragozatlan formában, számbeli, idõbeli, stb. egyeztetés nélkül.
  5. Ennek megfelelõen a magyar nyelv minimális egyeztetési szabályait-egyesszám, többesszám-sem tartja be.
  6. Szigorúan követi az angol szórendet.
  7. Egyetlen anglicizmust sem ismer, azokat szóról szóra fordítja.
  8. Az angolszász világ jellegzetes kulturális vonásait nem ismeri.
  9. Az esetek többségében figyelmen kívül hagyja a prepozíciókat.
  10. A teljes szöveg mintegy 80 százaléka valamennyire hibás, így az alábbiakban csak a képtelenségek gyûjteménye található és nem a szöveg összes hibája. Az alábbi táblázatban a helyesírási hibák is a fordítótól származnak.

 

MAGYAR

ENGLISH

(14.o.) ...rövid parancsok megnevezett személyeknek, hogy tartózkodjanak vagy hajtsanak végre meghatározott mûveleteket...

(11.o.) ...court orders to named defendants to desist from or perform specified actions.

(14.o.) -egy akadály, ha nem is parancs,

(11.o.) -a hint if not a command,

(15.o.) Kimondhatatlanul sok ember keze van a kávéban, amit a famunkások isznak!

(12.o.) ...untold thousands of persons had a hand in every cup of coffee the loggers drink!

(35.o.) A vágy, hogy kiérdemelje azt az elismerést, hogy elfogadják munkájukat elöljáróik és a vezetõ kutatók, hogy tevékenységüket tudományosan eredményes irányba tudják fejleszteni.

(26.o.) The desire to earn that esteem, to have their work accepted by their peers, leads scholars to direct their activities in scientifically efficient directions.

(37.o.) ...a filantróp, aki a szükséget látóknak kielégítést próbál nyújtani

(27.o.) ...the philanthropist seeking to bring comfort to the needy

(41.o.) ... a közös jog összenövése...

(30.o.) ... the growth of common law...

(46.o.) ...400 négyzetméter...

(34.o.) 400 square miles...

(50.o.) ... Öreg Világban...

(36.o.) ...in the Old World...

(54.o.) Napjainkban nekik sok vállalatuk van.

(38.o.) Today they have much company.

(55.o.) A közgazdászok gyakran elégedetlenkednek...

(39.o.) Economists often do disagree...

(63.o.) ...hogy az ügyvéd, aki kétszerolyan gyorsan tud gépelni, mint titkára, lõjje le a titkárát és gépeljen magának?

(45.o.) ...should a lawyer who can type twice as fast as his secretary fire the secretary and do his own typing?

(78.o.) Nem hegyezzük egyhamar azt a lesiklást, amit egyikük kapott...

(54.o) We shall not soon forget the tongue-lashing one of us received...

(84.o.) Japán korábbi vezetõi...

(58.o.) The prior rules of Japan had...

(87.o.) Magában Indiában a beágyazódott vállalatok, sodródnak és kezdeményezõen...

(60.o.) Within India itself, enclaves of enterprise, drive, and initiative exist whenever it has been possible to...

(87.o.) ...teremtett lehetõséget az utánuk jövõknek követésre...

61.o.) ...created opportunities for imitators to follow,

(90.o.) ...hogy blokkolják a cserét...

(62.o.) It prevented vested interests from blocking change.

(91.o.) ...de csaknem kisöpörte az otthoni gyapotfonást...

(63.o.)...but it all but wiped out the home spinning of cotton...

(98.o.) Félelem az IRS kihallgatásoktól,...

(67.o.) Fear of IRS audits, ...

(100.o.) Britanniában az Újságírók dolgozzanak és papírmegvonással fenyegeti meg azon újságokat, ...

(69.o.) A national Union of Journalists in Britain is pushing for a closed shop of journalists and threatening to boycott papers that employ nonmembers of the union.

(101.o.) ... házuk és tulajdonuk korlátozott volt...

(69.o.) ...have had their houses and other property seized...

(103.o.) ... biztosítsa a biztonságot...

(70.o.) ...to promote stability and assure security.

(104.o.) A ... bezárása megronásokat okozott...

(71.o.) ...precipitated runs on other trust companies...

(109.o.) ... ha fizetõképes bankok követeléseiket gyorsan készpénzzé teszik...

(74.o.) ... to enable sound banks to convert their assets into cash rapidly

(115.o.) Több közbülsõ jel és lemozgás után a piac 1933-ban szünt meg, ...

(79.o.) After several ups and downs, the market ended up in 1933 (at about one-sixth the dizzying level of 1929)

(117.o.) ... egy sor banki hiba aláaknázta bankok iránti bizalmat ...

(80.o.) ...when a series of bank failures (in·the Middle West ...) undermined confidence in banks...

(119.o.) ... mely minden másnál jobban megõrzõje volt a jólszületetteknek és jó-állásúaknak

(81.o.).. has been the preserve of the well-born and well-placed.

(120.o.) Két tulajdonost kihallgattak, elítéltek és fogságba kerültek, ...

(82.o.) Two of the owners were tried, convicted, and served prison sentences...

(122.o.) ... a bankbukások áramát...

(83.o.) ... the stream of bank failures

(122.o.) Szerencsétlenül a Fed mûveletei habozók voltak és csekélyek.

(83.o.) Unfortunately, the Fed's actions were hesitant and small.

(125.o.) ... ami hozzájárult a betétesek kiséréséhez rohamot kezdjenek rájuk.

(85.o.) ... which added to the temptation to start a run on them.

(136.o.) Roosevelt számára elfogadható programokat tervezve nemcsak a campusok fogalmazhattak ...

(93.o.) In designing programs for Roosevelt to adopt, they could draw not only on the campus...

(140.o.) A nyitott házak és a városi megújúlási programok nagyobbak lettek.

(96.o.) Public housing and urban renewal programs were enlarged.

(141.o.) Nyilvános menedékhelyek és városi felújulási programok ...

(96.o.) Public housing and urban renewal programs...

(141.o.) Közösségi segítség hegyet görget a növekvõ foglalkoztatás ellenére.

(96.o.) Public assistance rolls mount despite growing employment.

(143.o.) Ez szigorúan nem közremûködõ volt ...

(98. o.) It was strictly noncontributory...

(144.o.) ... hogy induljon egy parlamenti tagság választásában.

(98.o.) ...to join in the election of a Member of Parliament.

(145.o.) ... az állam általi megengedése ...

(99.o.) ... is in fact the admission by a State of its duty...

(148.o.) A bankcsõdöt csak a szövetségi kormányzat és New York állam segítségével lehetett megelõzni, ...

(l01. o.) Bankruptcy was prevented only by assistance from the federal government and the State of New York, ...

(149.o.) ... folytassa a merev kölcsönzési szabályokat...

(l0l.o.) ... continue rigid rent controls, ...

(150.o.) nem pedig, hogy jótékonysággá váljanak.

(102.o.) ... rather than becoming objects of charity.

(151.o.) ... jelen adónál ...

(102.o.) ... at the current rate...

(159.o.) ... kertjét, élelmiszerbélyegeket, Medicaidet, vendéglõt.

(108.o.) ... a garden, food stamps, Medicaid, public housing.

(160.o.) Mégis ezt a sokat el kell mondani ezekért a programokért.

(l09.o.) Yet this much must be said for these programs.

(161.o.) A háború után egy város felújítási program javult, ...

(109.o.) After the war an urban renewal program was added...

(161.o.) "kölcsön kiegészítés"

(109.o.) "rent supplements"

(161.o.) Azok a családok, akik támogatott kölcsönökkel lakosztályokat kaptak, jól jártak.

(109.o.) Those families who got apartments at subsidized rents benefited.

(162.o.) ... egy olyan fejlesztésben élnek, mely csupa törött családból áll ...

(110.o.) ...they live in a development consisting entirely of broken families...

(162.o.) ... sajnálta...

(110.o.) He deplored...

(162.o.) "édes egyenlõség"

(110.o.) "sweat-equity"

(162.o.) ... hogy egyszerûen lakásközösségekbe költöznének,

(110.o.) ... rather than simply moving into public housing,

(162.o.) Carter elnök elõterjesztett egy nemzeti egészségbiztosítás érdekében ...

(112.o.) ...Carter has come out in favor of national health insurance...

(165.o.) ... és a kórházi lehetõségek biztosításában.

(112.o.) ... and in provision of hospital facilities.

(167.o.) ... mintegy mutatkozó példa.

(114.o.) ... as the example pointed to.

(168.o.) ... valamint bölcsödéknek egy másik következménye ...

(114.o.) ... and nursing homes is another result of...

(171.o.) ... amit az elfogadó kedvel ...

(116.o.) ... something the recipient will like...

(173.o.) Bûnre való kísértés,

(118.o.) The temptation to...., to cheat,

(173.o.) ... illetéktelen hasznot szerezni ...

(118.o.) ... and perquisites for themselves...

(174.o.) ... az átvitelt elfogadók nettó összege ...

(118.o.) ...the net gain to the recipients of the transfer will be less...

(175.o.) ... olyan állásba helyez néhány embert

(119.o.) ...put some people in a position to decide

(175.o.) ... a rossz használat által.

(119.o.) ... through disuse.

(175.o.) Önkéntes ajándékok oldalra, és ...

(119.o.) Voluntary gifts aside,

(175.o.) Az erõszak alkalmazása van a jóléti állam szíve mélyén ...

(119.o.) The use of force is therefore at the very heart of the welfare state...

(176.o.) ... jóléti cédulák ...

(119.o.)...welfare rolls...

(176.o.) ... nagyobbíthatná az egyéni felelõsséget ...

(119.o.) ...that could enhance individual responsibility...

(176.o.) ... egy viziót vezérelhetne a növekedést jelentõ változásokhoz.

(120.o.) ... provide a vision that can guide incremental changes.

(177.o.) ... a Szociális Biztonságnál a jelenlegi visszaéléseket meg kell szûntetni...

(120.o.) ...unwind Social Security while meeting present commitments...

(182.o.) ... államkötvények biztosítását.

(124.o.) ...issuance of government bonds.

(183.o.) ... kiküszöbölné a munkaadók vonakodását ...

(124.o.) ...discouraging employment...

(183.o.) Serkentené a magánnyugdíj-tervek bejelentését és elterjesztését,

(124.o.)It would stimulate the development and expansion of private pension plans...

(184.o.) ... például egy jóléti élõ programok négytagú családnál.

(124.o.) ...to a family of four on welfare.

(196.o.) ... igazi eszméje ...

(132.o.) ... the very concept of...

(196.o.) ... "szabad" oktatás...

(132.o.) ..."free" education...

(197.o.) Karitász Szervezetek bõsége ...

(133.o.) ... a plethora of charitable organizations...

(198.o.) ... a különféle nem privilegizált csoportok gyors növekedése...

(134.o.) ...the rapid rise in the economic and social position of various less privileged groups...

(198.o.) Az eredményegyenlõség eltérõ eszméje ebben a században ért talajt.

(134.o.) That different concept, equality of outcome, has been gaining ground in this century.

(199.o.) ... mindenkinek be kellene fejeznie a versengést.

(134.o.) ...everyone should finish the race at the same time.

(202.o.) ... vegyük csupán azokat ...

(136.o.)...let alone those...

(202.o.) Azonban fel kell ismerni, hogy mennyi elõnyünk származna a valódi méltánytalanságok siratásából.

(137.o.) But it is also important to recognize how much we benefit from the very unfairness we deplore.

(203.o.) ... egy estét a bakkaránál.

(l37.o.) ...an evening at baccarat.

(205.o.) A vagyonok, melyeket ez a rendszer produkált, fõleg új termékek, szolgáltatások eredménye volt, vagy termékek és szolgáltatások új módszereié, újszerû elosztásoké.

(l38.o.) The fortunes that this system produced came overwhelmingly from developing new products or services, or new ways of producing products or services, or of distributing them widely.

(206.o.) ... a kulturális felemelkedés szárnyaiba kapaszkodott...

(l39.o.) ...caught in the winds of cultural uplift...

(206.o.) ... ezek jól szervezettek, fenntartottak és ellenõrzöttek voltak egy csoport üzletember által.

(139.o.) ...they were largely organized, sustained, and controlled by a group of businessmen.

(206.o.) ...tanulmányi...

(l39.o.) ... scholarly...

(207.o.) Szociális erõktõl megzavarva nem tudták volna szabályozni, a kultúra idealista eszméivel eltölteni, ezek az üzletemberek a ... egy lehetõséget láttak, hogy tisztázzák városukat és egy polgári reneszánszt teremtsenek.

(139.o.) Disturbed by social forces they could not control and filled with idealistic notions of culture, these businessmen saw in. .. a way to purify their city and to generate a civic resistance.

(207.o.) ... egyfajta aktivitásrobbanás számok különbözõ szintjein.

(139.o.) ...a kind of explosion of activity on many different levels.

(208.o.) ... egy hatékony, vagy rossz hatékonyságú módja a hátrányosoknak...

(140.o.) ...an effective or ineffective way to help the disadvantaged...

(208.o.) Az eredményegyenlõség céljára nem sok a támogatás...

(140.o.) There is little support for the goal of equality...

(208.o.) ... elõsegíti ideális fogadóirodák ...

(141.o.) ...provides facilities for off-track betting on races.

(209.o.) fogadóirodákat és más sporteseményeket ...

(141.o.) ...betting on races and other sporting events...

(209.o.) ... hibás gyakorlatuknak ...

(141.o.) ...their failure to practice (what so many of them preach.)

(209.o.) ... saját otthon nyugdíjas értéke ...

(141.o.) ...the rental value of an owned home...

(209.o.) ... feleség...

(141.o.) ...housewife...

(209.o.) Azonban ön dönthet e kérdésekben, ha ön az egyenlõsdi pártján van ...

(141.o.) However you decide these issues, you can, if you are an egalitarian, estimate...

(210.o.) ... akkor valami kevesebb, mint ...

(141.o.) ...something less than, say...

(210.o.) ... unfair mondásra emlékeztetnek, a kvékerezõk: "Õk az Uj Világra jöttek, ...

(142.o.) ...if unfair, saw about the Quakers: "They came to the New World...

(210.o.) Mindnyájunknak könnyû összehasonlítani a saját jólétünket a közösség jólétével.

(142.o.) All of us find it easy to identify our own welfare with the welfare of the community.

(210.o.) ... egy egyenlõséges ...

(142.o.) ...an egalitarian...

(210.o.) Egyrészt az õ állítása, hogy a kényszer megváltoztatná a dolgokat az rossz-

(142.o.) On one level this contention that compulsion would change matters is wrong-

(211.o.) ... mert õ meg tudná célozni hozzájárulást, hogy az a legrosszabbhoz menjen azok közül, akiket megfelelõ elfogadóknak tekint.

(142.o.) ...because he could target his contribution to go to the very worst off among those he regards as appropriate recipients.

(211.o.) ... az olyan társadalom, mely ilyen újraelosztási cselekedetek során keletkezne, az szabad lenne, az más kérdés ...

(142.o.) ...the kind of society that would emerge if such acts of redistribution were voluntary is altogether different ...

(211.o.) Véleményünk szerint az eredményegyenlõség támogatását szó szerint kell érteni, mert erõs segítséget kap attól a kis számú személytõl, akik akartak csatlakozni ilyen kommunákhoz és az ilyen létesített kommunák kényességétõl.

(142.o.) Our thesis that support for equality of outcome is word-deep receives strong support from the small number of persons who have wished to join such communes and from the fragility of the communes that have been established.

(212.o.) Távol álljon tõlünk a rosszallás, a tagság egy kibucban szociális státuszt jelent és elismerést érdemel.

(143.o.) Far from being a source of disapproval, membership in a kibbutz confers social status and commands approbation.

(213.o.) Sajnos az eredmények nagyon mások voltak, mint amit az emberek akartak, meglehetõsen támadták Britannia osztályszerkezetét, mely századokon át uralkodott.

(l44.o.) Unfortunately, the results have been very different from those that were intended by the people who were quite properly offended by the·class structure that dominated Britain for centuries.

(216.o.) ... az egyenlõség céljainak elérésére hozott egyenlõség intézkedés egyik hibájából a gazdaság átrendezõdéséig,

(145.o.) ...from a failure of egalitarian measures to achieve their objectives, to a reshuffling of wealth that by no standards can be regarded as equitable,

(217.o.) ... mint az õ nagy-nagy szüleik.

(l46.o.) ...than their great-grandparents did.

(217.o.) Számos amerikai újságírók által írt könyv...

(146.o.) Several recent books by American journalists...

(218.o.) Mindennek ellenére...

(147.o.) After all...

(221.o.) Növekedõen, a kormány egyre nagyobb szerepet kezdett játszani ...

(150.o.) Increasingly, government came to play a larger role.

(222.o.) ... az osztályozódás ...

(150.o.) ...fragmentation and divisiveness,

(222.o.) ... behomályosodott ...

(151.o.) ...has become tarnished...

(222.o.) A szülõk panaszkodnak gyermekeik oktatási minõségének csökkenése miatt.

(151.o.) Parents complain about the declining quality of the schooling their children receive.

(226.o.) ... vallásos szervezetek...

(153.o.) ...religious denominations...

(226.o.) ... hangoztatásával ...

(153.o.) ...under the spell of...

(226.o.) ... bevonuljon ...

(153.o.) ...to intervene...

(227.o.) ... az annak decentralizált politikai szervezet volt.

(154.o.) ...was its decentralized political structure.

(228. o.)... egyetemes iskola...

(155.o.) (the decline of the) one-room school

(231.o.) ...számolniuk kell egy adófizetõ csökkenésével.

(157.o.) ...suffer a loss of taxpayers.

(232.o.) ... állami tisztviselõk ...

(157.o.) ...union officials...

(232.o.) ... azon szülõk érdekeitõl, akiket tanítanak.

(157.o.) ...interests of the parents whose children they teach.

(232.o.) Ugyanaz a jelenség van jelen, amikorcsak a kormányzati bürokrácia vállalja át a fogyasztói választás költségét:

(157.o.) The same phenomenon is present whenever government bureaucracy takes over at the expense of consumer choice:

(236.o.) ... óriási tévedés ...

(160.o.) ...a gratuitous insult.

(239.o.) Mi úgy sejtjük, hogy a kormányiskola intézkedéseinek oka az a kívánság, hogy a szülõk költsenek többet iskoláztatásra mint ahogy jövedelmük nõtt. A legkisebb ellenállás útját találta a kormányzati iskolákra költött összeg növelésénél.

(162.o.) We conjecture that one reason is the government operation of schools, so that the desire of parents to spend more on schooling as their incomes rose found the path of least resistance to be an increase in the amount spent on government schools.

(242.o.)... bûntetés, ami ma súlyosbítja a szülõket,

(164.o.) ...penalty that is now imposed on parents...

(247.o.) Az egyenlõség kötelezettsége az egyes gyermekek fejlõdésének kárára végülis romlásnak tûnik, bármi legyen is jó az egyenlõség szempontjából.

(168.o.) "A commitment to equality at the deliberate expense of the development of individual children seems to us the final corruption of whatever is good in the egalitarian instinct."

(247.o.) Hogyan tud valaki megítélni egy tervet...

(168.o.) How can one conceivably justify objecting to a plan,...

(248.o.) Az ön terve alapján megpróbálnám a kezemet egy iskola inditásával.

(168.o.) Under your plan, I'd like to try my hand at starting a school.

(249.o.) ... hogy a nyilvános iskola rendszer napjainkban feloszthatja az állított eredményeket...

(170.o.) ... that the public school system today achieves the results claimed for it...

(249.o.) ... szónok...

(170.o.) ...spokesman...

(250.o.) Azok a részei az oktatásnak megfigyelhetõ, melynek oktatására nincsenek nyilvános intézmények, általában a legkorábban elsajátítottak.

(171.o.) ... those parts of education, it is to be observed, for the teaching of which there are no public institutions, are generally the best taught.

(251.o.) Szövetségi szinten számlán korlátozott hitelre adókért nem nyilvános iskolák tandíjainak fizetésére számos esetben csaknem elfogadást nyertek.

(171.o.) At the federal level, bills providing for a limited credit against taxes for tuition paid to nonpublic schools have several times come close to passing.

(253.o.) ... titkára a helyi tanárok szövetségének...

(l73.o.) ...secretary of the local teachers' union...

(254.o.) Mi válaszképesek vagyunk...

(174.o.) We are answerable...

(254.o.) ... és egyáltalán nem mondanak nemet.

(174.o.) ...and they've just got no say at all.

(254.o.) A szülõ, aki mérges a gyereke miatt...

(174.o.) The parent that is worried about his child...

(260.o.) ... béna gazdasági érvek ...

(179.o.) ...invalid economic arguments...

(261.o.) Olyan országokban, mint Judia egy osztály végzõs egyetemista, akik nem tudnak elhelyezkedni, úgy vélekednek, hogy képzésük nagy szociális nyugtalanság és politikai labilitás forrása volt.

(180.o.) In countries like India, a class of university graduates who cannot find employment they regard as suited to their education has been a source of great social unrest and political instability.

(269.o.) A beavatkozás nagymértékben része volt a nagymértékben kiterjesztett szövetségi aktivitásnak az úgynevezett "megerõsítõ akció"-nak a nagyobb polgári jogok nevében.

(187.o.) The intervention has in large measure been part of the greatly expanded federal activity to foster so-called "affirmative action" in the name of greater civil rights.

(270.o.) ... megfelelõtlenebb ...

(187.o.) ...more unsatisfactory...

(270.o.) ... nyilvánosság-rajongó...

(187.o.) ...public-spirited...

(271.o.) ... mindez egy hézagot képez az iskolák centralizálása ... felé.

(188.o.) ...producing a backlash against the trend toward centralization,

(281.o.) Az akkori karikaturisták szabadtéri napot rendeztek,

(196.o.) The cartoonists of the time had a field day...

(282.o.) Ahogyan Cleveland fõügyésze, Richard I. Olney elnök megírta ...

(196.o.) As President Cleveland's Attorney General, Richard J. Olney, put it in a letter...

(285.o.) Figyelembe véve a növekedés során rárakódott érdekeket ...

(198.o.) In view of the vested interests that have grown up...

(333.o.) ... a fejlett orvosi központok idején ...

(239.o.) ... at the time centers of advanced medicine...

(334.o.) ... a vezetõk ...

(240.o.) ... plumbers...

(334.o.) Az AMA engedélyezte nagy vitában a chiropraktorok és osteopatok engedély nélküli gyakorlatát a lehetõ legszûkebbre korlátozva gyakorlatukat.

(240.o.) The AMA has engaged in extensive litigation charging chiropractors and osteopaths with the unlicensed practice of medicine, in an attempt to restrict them to as narrow an area as possible.

(336.o.) Összeütközés a szakszervezetek és a munkáltatók között.

(241.o.) Collusion between unions and employers.

(336.o.) John L. Lewis és az Egyesült Bánya Munkások, melynek õ volt a vezetõje beléptek a törvényszegésbe.

(241.o.) John L. Lewis and the United Mine Workers that he headed stepped into the breach.

(337.o.) A szakszervezetek, melyek elõnyhöz jutottak, jobban vannak elismerve, mint vállalatok egy ipar szolgáltatásait és árusításait kartellizálva, mintsem munkaszervezõk.

(242.o.) Unions that have taken advantage of this exemption are better interpreted as enterprises selling the services of cartelizing an industry than as labor organizations.

(337.o.) ... alávájja a helyi sört ...

(242.o.) ... would undercut local beer...

(337.o.) Megkérdezte, milyen áru keleti sör engedné meg az általa kért árat.

(242.o.) He asked what the price of eastern beer would have to be to permit the wage he demanded.

(339.o.) ... kétszeres bemerülõkké válnak...

(243.o.) ... known as double dippers.

(339.o.) ... mint kongresszusi emberek,

(244.o.) ... as Congressmen,

(339.o.) Az egymillió választható személy közül, akik választhatók voltak érdemi fizetésemelésre...

(244.o.) Of the one million people eligible last year for merit raises,

(340.o.) Számos országban és nagy városokban, mint New York...

(244.o.) In many states and in large cities such as New York...

(340.o.) ... a jelenlegi válságos bankcsõd helyzetbe ...

(245.o.) ...to its present state of virtual bankruptcy...

(341.o.) A New York Yankees-nek volt a legnagyobb stádiuma,

(245.o.) The New York Yankees happened to have the largest stadium of any...

(341.o.) Ez igaz a Szociális Bizottságban lévõ személyekre is és akik ...

(246.o.) That is true also of persons on Social Security and...

(341.o.) Õk elveszítik Szociális Bizottságuk javadalmazásait, ha ...

(246.o.) They lose their Social Security benefits if...

(346.o.) ... a Nagy Valóság (másutt: Nagy Kétségbeesés)

(249.o.) ... the Great Depression...

(348.o.) Más dolgok árak dohányban kifejezve alaposan nõttek.

(251.o.) Prices of other things in terms of tobacco rose drastically.

(348.o.) ... hogy a dohány azoktól a más dolgoktól kevesebbet ural.

(251.o.) ... tobacco could command less of those other things.

(350.o.) ... értékes fémek...

(253.o.) ... precious metals

(350.o.) ... alacsonyfokú érc

(253.o.) ... low-grade ore

(352.o.) A két százalékpont közötti különbség mutatja ...

(255.o.) The difference of two percentage points reflects...

(352.o.) ... hogy ne járt volna gyütt durva összefüggésben a pénz mennyiségének gyors növekedésével;

(255.o.) ... that was not accompanied by a roughly correspondingly rapid increase in the quantity of money;

(355.o.) ... költségesebbé és drágábbá téve ...

(264.o.) ... making it both more expensive and more difficult...

(356.o.) ... hogy legyen jó rész munkaerõ mobilitás.

(265.o.) ... to have a good deal of labor-mobility.

(357.o.) Az eredmény mindkét fronton hiba lett: tág lengések mind pénzben, ...

(267.o.) The result has been failure on both fronts: wide swings in both money and...

(360.o.) Takarék kötvények a leginkább példák.

(269.o.) Savings bonds are the clearest example.

(364.o.) ... de ágynak fekszik a megadott idõre ...

(273.o.) ... take to your bed for an interval...

(368.o.) Tisztelet és megbecsülés a polgároknak, hogy kormányuk kérésére bevezettek mozgólépcsõ záradékot a hosszú távú állami kölcsönzésbe.

(279.o.) Fairness and honesty toward citizens on the part of their government require introducing escalator clauses into long-term government borrowing.

(372.o.) Az ellenkezés nagy kormánnyal szemben szikrázott vad inflációnál, melyet a kormányok tudnak szabályozni ...

(283.o.) The reaction against big government has been sparked by rampant inflation, which governments can control...

(372.o.) Ez nem annyira népszerû a huszadik században, mint volt a tizennyolcadikban.

(284·.o.) That is no more popular in the twentieth century than it was in the eighteenth.

(373.o.) ... arra késztette a rosszakat, melyek maradtak (és természetesen sokan voltak), mind a kiválóbbat ...

(284.o.) ... rendered the evils that remained (and of course there were many) all the more prominent...

(373.o.) Az áramlás Fabian szocializmusa és a New Deal liberalizmusa felé viszont áramlott erõsen elõsegítve egy változást a brit politika irányában a korai huszadik században ...

(284.o.) The tide toward Fabian socialism and New Deal liberalism in turn flowed strongly, fostering a change in the direction of British policy early in the twentieth century...

(374.o.) ... és folytatja aláaknázni ...

(285.o.) ... and continues to undermine...

(374.o.) Érdekes oldalfény, hogy mindkét nézet Nagy-Britanniából származott.

(285.o.) It is an interesting sidelight that both views came from Great Britain.

(376.o.) Helyi üzletemberek biztosították a pénzügyi visszavonulást.

(288.o.) Local businessmen provided financial backing.

(377.o.) Vegyünk egy kis fûszert vidéki környéken ...

(289.o.) Take a small grocer in a country area...

(378.o.) ... fel a felsõ végig — kereskedõk, idõsebb politikusok ...

(289.o.) ... right to the top end — businessmen, senior politicians...

(382.o.) Mégis neki kifejezõdik egy program támogatása és nem ellenzi a többit.

(294.o.) Yet it pays him to favor the one program, and not oppose the others.

(383.o.) Nincs az a törvényhozó, aki figyelmesen akárcsak el tudná olvasni, magára hagyatva elemezni és ...

(295.o.) No federal legislator could conceivably even read, let alone analyze and study...

(385.o.) "... és látáson kívül vannak"

(297.o.) "... and lie out of sight."

(387.o.) Egy ilyen kielégítés beépítése az Alkotmányba ...

(299.o.) The incorporation of such a Bill of Rights into our Constitution

(392.o.) Azonban a szabad kereskedelem elérése az egyes vámok által, ha valami, még inkább elképzelhetõ.

(304.o.) However, achieving free trade through repealing individual tariffs is, if anything, even more visionary.

(398.o.) Megfelelõ szövetségi gyermekmunka módosítás torvénybe iktatása.

(312.o.) Enacting of an adequate federal anti-child labor amendment.